Vedtekter

Vedtekter

For en frivillig redningsorganisasjon som Redningshunder i Aksjon, er vedtekter essensielle. De gir klare retningslinjer, sikrer stabil drift og fremmer ansvarsfull oppførsel blant medlemmene. Disse bestemmelsene klargjør organisasjonens formål, kriterier for medlemskap, struktur, samt medlemmenes rettigheter og plikter. Takket være disse vedtektene, kan Redningshunder i Aksjon forsette sitt viktige arbeid med livredning og yte nødhjelp til de som er i størst behov.

KAPITTEL 1: NAVN OG FORMÅL


§ 1 NAVN

Organisasjonens navn er REDNINGSHUNDER I AKSJON, forkortet RHIA.


§ 2 FORMÅL

Organisasjonen er en frivillig humanitær organisasjon, med hovedformål å bidra i søk og redningsaksjoner. Våre hundeførere og hunder utdannes og trenes med dette for øyet.


Organisasjonen skal:

 • Ha som hovedformål å redde liv under redningsaksjoner
 • Sikre kvalitet gjennom systematisk trening og vedlikehold
 • Stå frem som en kompetent søk- og redningsressurs
 • Bidra til sømløst samarbeid med alle relevante aktører i redningstjenesten
 • Være etterrettelige og ta vare på omdømme


KAPITTEL 2: ORGANISASJON


§ 3 ÅRSMØTE

Årsmøtet er høyeste myndighet i organisasjonen, og avholdes hvert år 1. februar. Styret innkaller medlemmene skriftlig og med 1 måneds varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal foreligge for medlemmene senest 1 uke før Årsmøtet.


Alle medlemmer med gyldig kontingent har adgang til Årsmøtet. Årsmøtet kan også invitere andre personer og/eller media til å være til stede.


Årsmøtet vedtaksføres med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. For å være gyldig, med mindre annet er bestemt, skal et vedtak anses å være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


§ 4 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • (Vedta budsjett for organisasjonen)


Årsmøte skal velge:


 1. Styremedlemmer: Leder, nestleder og minst tre styremedlemmer. Leder og inntil tre styremedlemmer velges det ene året. Nestleder og inntil to styremedlemmer det andre året. Alle velges for to år. I tillegg velges det hvert år to varamedlemmer.
 2. Valgkomite: For ett år velges tre personer til valgkomite


§ 5 EKSTRAORDNINÆRE ÅRSMØTER 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.


Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.


§ 6 STYRET

Organisasjonen ledes av styret som består av inntil 7 medlemmer som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.


Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi og eiendeler i organisasjonen, i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere organisasjonen utad.


Styreleder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.


§ 7 GRUPPER/AVDELINGER/LAG

Organisasjonen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper/lag. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Styret i organisasjonen bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper/lag, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper/lag.


Organisasjonen hefter for avdelinger/gruppers/lags økonomiske forpliktelser. Avdelinger/grupper/lag kan ikke inngå avtaler eller representere organisasjonen utad, uten styrets godkjennelse.


KAPITTEL 3: MEDLEMSKAP


§ 8 MEDLEMMER

Medlemskap i organisasjonen skjer direkte til organisasjons administrasjon og er tilgjengelig for alle. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding, eller ved at kontingenten ikke er betalt innen purring.


§ 9 MEDLEMSPLIKTER

Medlemmene plikter seg å innrette seg etter organisasjonens til enhver tid gjeldene vedtekter, instrukser og retningslinjer.


§ 10 STØTTEMEDLEMMER

Som støttemedlem kan enkeltpersoner, firma, lag og organisasjoner opptas. Støttemedlemmer har ingen organisatoriske rettigheter.


§ 11 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


§ 12 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen 1. februar.


Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 13 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal gå frem av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.


KAPITTEL 4: VALG OG AVSTEMNINGER


§ 14 STEMMEREGLER VED VALG

Alle valg skjer skriftlig og med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.


§ 15 ANDRE STEMMEREGLER

Avstemming over forslag skjer ved håndsopprekning dersom ingen forlanger skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet avgjør lederens, eller ved dennes fravær nestlederens stemme utfall.


Forhåndsstemmer er ikke tillatt, heller ikke stemmefullmakter. Benkeforslag tillates ved valg.


KAPITTEL 5: VEDTEKSENDRINGER


§ 16 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


KAPITTEL 6: OPPLØSNING


§ 17 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.