Etiske Retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer gir Redningshunder i Aksjon en klar veiledning for riktig oppførsel og hvordan skape et miljø av tillit. Disse retningslinjene er avgjørende for å sikre integritet og langsiktig suksess.

INTEGRITET OG ÆRLIGHET

Alle medlemmer og frivillige skal handle med integritet og ærlighet i alle situasjoner, og unngå handlinger som kan skade organisasjonens omdømme.

RESPEKT

Alle skal behandles med respekt og verdighet, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller funksjonshemming.

 

KONFIDENSIALITET

Personlige og sensitive opplysninger om medlemmer, frivillige, deltakere og partnere skal holdes konfidensielle, med mindre det er gitt tillatelse til å dele slik informasjon.

 

OBJEKTIVITET

Ved beslutningstaking, skal alle potensielle interessekonflikter erkjennes og håndteres på en transparent og rettferdig måte.

 

ÅPENHET OG ANSVARLIGHET

Organisasjonen skal operere på en transparent måte, være ansvarlig overfor medlemmene, støttespillerne og det bredere samfunnet.


BÆREKRAFTIGHET

Organisasjonen forplikter seg til å drive på en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig måte.

 

SAMARBEID

Vi verdsetter samarbeid med andre organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, og forplikter oss til å arbeide konstruktivt og i godt partnerskap.

 

PROFESJONALITET

Til tross for å være en frivillig organisasjon, forplikter vi oss til å streve etter høyest mulig standard i vårt arbeid, å lære av våre erfaringer og kontinuerlig forbedre oss.

 

SIKKERHET

Sikkerhet og trivsel for alle involverte, enten de er medlemmer, frivillige eller mottakere av tjenester, skal alltid prioriteres.

VARSLING

Varsling refererer til handling der medlemmer, frivillige eller ansatte rapporterer mistanke om uetisk, ulovlig, eller skadelig atferd.


Medlemmer, frivillige eller ansatte som oppdager handlinger som strider mot disse etiske retningslinjene, skal føle seg trygge på å si ifra.


Organisasjonen har en klart definert, og konfidensiell prosedyre for hvordan varsler kan rapporteres og skal behandles.


Ingen som sier ifra om alvorlige kritikkverdige forhold, skal oppleve represalier, trakassering eller negative konsekvenser som følge av sin varsling.


Vi ønsker at den som varsler står frem, men det er fullt forsvarlig å varsle anonymt. Alle varsler tas på alvor og undersøkes grundig.

IKKE-DISKRIMINERING

Under ingen omstendigheter skal det diskrimineres mot noen på grunn av deres bakgrunn, overbevisninger eller livssituasjon.

 

Oslo, 10. oktober 2023